TROMED - zaopatrzenie medyczne - regulamin szkoleń specjalistycznych TROMED TRAINING

REGULAMIN SZKOLEŃ TROMED TRAINING

Organizatorem szkoleń oraz wyłącznym właścicielem marki TROMED TRAINING jest firma: TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE ANNA TROCZYŃSKA, 93-309 Łódź, ul. Grażyny 2/4, NIP 729-225-78-08

1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
 a) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie odpowiedniego szkolenia
 b) dokonanie przedpłaty we wskazanym terminie oraz wniesienie dopłaty do pełnej kwoty szkolenia najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia

2. Wniesienie przedpłaty jest równoznaczne z rezerwacją miejsca na szkoleniu, o pierwszeństwie przyjęcia na listę kandydatów decyduje kolejność wpływu przedpłat.

3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego w jakiejkolwiek formie (elektronicznej, faksem, pocztą) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

4. Całkowity koszt uczestnictwa w szkoleniu, łącznie z kosztami podróży i noclegu ponosi Uczestnik.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu bez podania przyczyny.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników szkolenia z ich winy o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak dotarcia informacji do uczestników szkolenia z powodu siły wyższej.

8. W przypadku odwołania szkolenia wpłacone przedpłaty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni na numer konta, z którego dokonano przedpłaty.

9. W przypadku rezygnacji uczestnika za udział w szkoleniu zwrot przedpłaty odbywa się na następujących zasadach:
 a) zgłoszenie rezygnacji na 14 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 80% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych
 b) zgłoszenie rezygnacji na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot 50% przedpłaty tytułem kosztów manipulacyjnych
 c) zgłoszenie rezygnacji na mniej niż 7 dni przed terminem rozpoczęcia kursu - zwrot nie przysługuje

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz ich następstwa, jakie mogą powstać w trakcie szkolenia.

11. Uczestnik szkolenia zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej ze szkoleniem.

12. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za szkody spowodowane przez siebie w trakcie trwania szkolenia z własnej winy.

13. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego Uczestnika jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą Organizatora oraz prowadzącego szkolenie.

14. Zarejestrowana na nośnikach treść szkolenia przez Uczestnika stanowi własność Organizatora oraz prowadzącego szkolenie i może być wykorzystywana przez Uczestnika wyłącznie do własnych celów dydaktycznych. Udostępnianie lub upublicznianie bez zgody Organizatora oraz prowadzącego szkolenie jest zabronione.

15. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w charakterze zdjęć zrobionych podczas szkolenia w którym uczestniczył i nie rości sobie praw finansowych ani prawnych do ich publikacji na stronie firmy TROMED-ZAOPATRZENIE MEDYCZNE, profilu firmowym Facebook i w materiałach marketingowych Organizatora.

16. Zabrania się palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających pod rygorem wykluczenia Uczestnika ze szkolenia.